elearning   English Vietnamese

1900999918

Khám sức khỏe định kỳ 2023
 Chúng tôi luôn chăm lo sức khỏe cho mỗi cá nhân trong công ty qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Hoạt động này giúp mỗi nhân viên đánh giá lại các chỉ số sức khỏe của bản thân hằng năm và lên kế hoạch cho việc giữ gìn sức khỏe và sống cân bằng để thành công & hạnh phúc !

THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM